ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
21 – 25 ก.พ. 54 - กำกับ ติดตาม การรายงานผลกิจกรรม/โครงการ  ของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- กำกับ ติดตาม การส่งแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- กำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- กลุ่มแผนงาน
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 54 - ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ส่งแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 124/2553

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- หัวหน้าผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 – 11 มี.ค. 54 - ส่งกิจกรรม/โครงการของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2554

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- หัวหน้ากลุ่มงาน

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

14 – 18 มี.ค. 54 - ส่งผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

 

- หัวหน้าผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 – 21 มี.ค. 54 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดรายงานผลการปฏิบัติงาน 

(SSR ครู)

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
22 มี.ค. 54 

09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

- ประชุมจัดสรรงบประมาณ 

1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. กลุ่มสาระภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ ศิลปะ

- ผู้บริหาร 

- หัวหน้ากลุ่มงาน

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

23 มี.ค. 54 - ประชุมจัดสรรงบประมาณกลุ่มงาน - หัวหน้ากลุ่มงาน 

- ผู้บริหาร

24 มี.ค. 54 - ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครู (SSR ครู) - ครูและบุคลากรทุกคน
25 – 31 มี.ค. 54 - จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (SAR) - คณะกรรมการจัดทำ SAR
4 เม.ย. 54 - ส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (SAR) ที่ สพม. 25 - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
4 – 8 เม.ย. 54 - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2554 - คณะกรรมการจัดทำแผนฯ

One response to “ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s